Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacy verklaring van Mind in Geboorte. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website en bij onze onderwijs- en zorg activiteiten. Onze verwerkingen vallen onder het vrijstellingsbesluit Wbp en zijn daarom niet separaat aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Mind in Geboorte respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Verzamelde gegevens

In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
 • het bieden van de zorg en het onderwijs zoals op deze website wordt aangeboden;
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
 • het informeren van afnemers over nieuwe dienstverlening die Mind in Geboorte aanbiedt, tenzij betrokkene hiertegen bezwaar heeft kenbaar gemaakt;
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de dienstverlening (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek;
 • verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.

Ten slotte leggen wij informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:
 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij het bieden van de dienstverlening die wij op deze website aanbieden;
 • degenen die optreden als vervanger van de dienstverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek);
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens en/of bijzondere persoonsgegevens betreft;
 • anderen, indien:
  u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
  de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).
Inzage in, correctie en verwijdering van gegevens
 • Mind in Geboorte levert binnen 14 dagen na daartoe een verzoek te hebben ontvangen inzage in de geregistreerde persoonsgegevens.
 • Mind in Geboorte corrigeert binnen 14 dagen na daartoe een verzoek te hebben gekregen mogelijke fouten in de persoonsgegevens.
 • Mind in geboorte verwijdert binnen 14 dagen na daartoe een verzoek te hebben ontvangen de geregistreerde persoonsgegevens, tenzij Mind in Geboorte nog een vordering op betrokkene heeft.