Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Aanbod
Artikel 4: Overeenkomst
Artikel 5: Annulering
Artikel 6: Overmacht
Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst
Artikel 8: Prijswijzigingen
Artikel 9: Levering
Artikel 10: Conformiteit
Artikel 11: Aard van de overeenkomst
Artikel 12: Betaling
Artikel 13: Niet tijdige betaling
Artikel 14: Niet-nakoming van de overeenkomst
Artikel 15: Aansprakelijkheid van Mind in Geboorte
Artikel 16: Vertrouwelijkheid
Artikel 17 Vragen en klachten
Artikel 18: Wijziging
Bijlage: Ethische gedragscode VMBN

Artikel 1: Definities

Mind in Geboorte:
Eenmanszaak in eigendom van Irena Veringa, ingeschreven onder de handelsnaam
Mind in Labour, bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nr. 59544074.

Aanbieder: Mind in Geboorte

Onderwijs:
Onderwijs, opleiding, workshop, cursus en/of training.

Zorg:
Persoonlijke en psycho-sociale begeleiding op het gebied van zwangerschap en
ouderschap.

Afnemer
Particulieren en organisaties die onderwijs of zorg afnemen bij Mind in Geboorte

Overeenkomst:
Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.

Overeenkomst op afstand:
Een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
Mind in Geboorte en de afnemer met betrekking tot onderwijs of zorg.

Artikel 3: Aanbod

1. Als het aanbod is gebaseerd of mede geïnspireerd op de principes van mindfulness zoals ontwikkeld door John Kabat-Zin of heeft hiermee een aanwijsbare samenhang. De Ethische code van de Vereniging Mindfulness Bases Trainers Nederland Vlaanderen is van toepassing (zie bijlage).

2. Mind in Geboorte brengt het aanbod elektronisch dan wel schriftelijk uit.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het onderwijs en/of
de zorg. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van lesmateriaal verplicht is.

4. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
a. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op onderwijs: - de wijze van uitvoering van de overeenkomst; - wanneer het onderwijs start; - de voorwaarden waaronder de onderwijs eventueel niet doorgaat; - voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen; - de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; - de wijze van betaling; - de duur van de overeenkomst,
b. in het geval de overeenkomst betrekking heeft op zorg: de wijze van uitvoering van de overeenkomst, het doel van de behandeling, de voorwaarden waaronder de zorg door de aanbieder tussentijds kan worden beëindigd, - de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; - de wijze van betaling,

5. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de afnemer en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Mind in Geboorte.

6. Mind in Geboorte mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de afnemer zijn persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt. Voor de overeenkomst niet-noodzakelijk gegevens van paspoort of identiteitsbewijs kunnen onleesbaar worden gemaakt.

7. Onverminderd het bepaalde in lid 2 tot en met 6 omvat het aanbod bij een
overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het postadres, inclusief het adres van de vestiging van Mind in
Geboorte;
b. het recht van de afnemer de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7 lid 2 en 3;
c. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4: Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de afnemer.
Het electronisch indienen van een aanmelding of een e-mail met een duidelijk
gespecificeerde verwijzing naar het aanbod wordt gezien als een aanvaarding van het aanbod. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de afnemer hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.

Artikel 5: Annulering

1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake onderwijs met een vastgelegde
startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende
annuleringsregeling voor 1 daagse workshops:
a. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt door middel van een
e-mail aan info@mindingeboorte met het onderwerp “annulering” met duidelijke
vermelding van de naam van de afnemer;
b. kosteloze annulering tot twee weken voor aanvang van het contactonderwijs;
c. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de afnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

2. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake onderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling voor meerdaagse workshops en cursussen:
a. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt door middel van een e-mail aan info@mindingeboorte met het onderwerp “annulering” met duidelijke vermelding van de naam van de afnemer;
b. kosteloze annulering tot vijf weken voor aanvang van het contactonderwijs;
c. bij annulering minder dan vijf en tot twee weken voor aanvang van het
contactonderwijs is de afnemer de 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd;
d. bij annulering minder twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de afnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd;
e. bij annulering voor een deel van een cursus of training vanwege dringende redenen kan worden overeengekomen dat de afnemer in een volgende uitvoering van het aanbod deze dagen zonder betaling kan volgen. Mind in geboorte geeft geen garantie dat een volgende uitvoering kan plaats vinden.

3. Mind in Geboorte behoudt zich het recht voor een onderwijsactiviteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt afnemer hierover uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bericht. Hier zijn uiteraard geen kosten voor afnemer aan verbonden. Eventuele ontvangen betalingen worden z.s.m. gerestitueerd.

4. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake zorg kan de afnemer de zorg
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de zorg telefonisch of per e-mail kosteloos annuleren.

Artikel 6: Overmacht

1. Indien naar het redelijk oordeel van Mind in Geboorte een overmachtssituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

2. Indien de overmacht een bepaalde Opleidingsbijeenkomst betreft, zal Mind in
Geboorte voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze
bijeenkomst trachten vast te stellen dan wel het gehele opleidingsprogramma
opschuiven.

Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst

1. De afnemer kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen. Beëindiging leidt in
beginsel niet tot restitutie van de door de afnemer verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, onverminderd het bepaalde in artikel 5.

2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

3. Met inachtneming van het bepaalde in lid 4, heeft de afnemer in geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. Mind in Geboorte betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.

4. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 2 bestaat, als het onderwijs door Mind in Geboorte met instemming van de afnemer is begonnen, voordat de termijn van veertien werkdagen is verstreken.

Artikel 8: Prijswijzigingen

1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

Artikel 9: Termijnen

1. Correctiewerk
a. De afnemer wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.
b. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.

Artikel 10: Kwaliteit van geleverde diensten en intellectuele eigendom

1. Het onderwijs en de zorg moet beantwoorden aan de overeenkomst en op
deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.

2. Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die
eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

3. Het auteursrecht op cursussen en lesmateriaal blijft berusten bij Mind in Geboorte.
Uitgereikt lesmateriaal en getoonde dia’s mogen gebruikt worden bij de professionele beroepsuitoefening en gedeeld worden in collegiale kring, maar mogen niet gebruikt worden voor commerciële (scholings)activiteiten.

4. Indien tijdens het onderwijs wordt aangegeven dat bepaalde informatie vertrouwelijk is omdat het nog niet is gepubliceerd, wordt dit door de afnemer gerespecteerd.
Oefenmateriaal (b.v. video’s) dat bij de cursus tijdelijk beschikbaar wordt gesteld, wordt door de afnemer aleen voor dit doel gebruikt en niet gekopieerd of verspreid.

Artikel 11: Aard van de overeenkomst

1. Mind in Geboorte beschikt over specifieke kennis en ervaring op het vakgebied
van begeleiding, training en onderzoek over mindful bevallen en mindful
ouderschap en over verloskundige werkzaamheden.

2. Alle overeenkomsten die Mind en Geboorte aangaat ter inzet van deze kennis en ervaring worden uitsluitend aangegaan op basis van een overeenkomst van
opdracht in de zin van artikel 7:400 BW e.v.

3. Mind in Geboorte zal nimmer beogen om terzake van diensten bedoeld in deze Algemene Voorwaarden een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 BW of een publiekrechtelijke aanstelling te laten ontstaan.

4. Mind in Geboorte realiseert zich dat de beschermende bepalingen van het
arbeidsrecht, het ambtenarenrecht en de mogelijke cao’s van afnemers op de
overeenkomst geen toepassing vinden.

5. Mind in Geboorte kiest ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve
dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten.

6. Mind in Geboorte is zich ervan bewust is dat zij van rechtswege -maar ook
anderszins- op grond van de overeenkomst geen aanspraken op pensioen en/of
andere oudedagsvoorzieningen en/of uitkeringen ter zake arbeidsongeschiktheid jegens afnemers geldend kan maken en daarvan, voor zover nodig, hierbij uitdrukkelijk afstand doet.

7. Mind in Geboorte kan anderen dan de eigenaar inzetten om de overeengekomen diensten uit te voeren. Mind in Geboorte draagt er zorg voor dat deze uitvoerders voldoen aan alle professionele eisen die nodig zijn om het met afnemer gecontracteerde resultaat te realiseren.

8. Mind in Geboorte voert alle diensten uit volgens de meest recente algemeen
aanvaarde professionele inzichten. De afnemer heeft geen instructiebevoegdheid of gezagsrelatie t.a.v. de uitvoering. Dit sluit echter professionele intervisie of supervisie door deskundigen werkzaam bij de afnemer ten tijde van de uitvoering van de opdracht niet uit.

Artikel 12: Betaling

1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Mind in Geboorte aangegeven bank- of girorekening binnen 30 dagen na de factuurdatum, doch uiterlijk vóór aanvang van het onderwijs of de zorg.

2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de afnemer – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de factuur zijn opgenomen.

Artikel 13: Niet tijdige betaling

1. De afnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Mind in
Geboorte zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de afnemer de gelegenheid binnen 10 werkdagen, na ontvangst van deze
betalingsherinnering alsnog te betalen.

2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Mind in Geboorten gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 16 en 17 bepaalde, zal Mind in Geboorte het in rekening brengen van rente en
invorderingskosten opschorten.

Artikel 14: Niet-nakoming van de overeenkomst

1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Mind in Geboorte heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de afnemer tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van Mind in Geboorte

1. Voor zover Mind in Geboorte toerekenbaar tekortschiet en de afnemer daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Mind in Geboorte voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.

2. De aansprakelijkheid van Mind in Geboorte voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

3. Indien schade als bedoeld in lid 1 en 2 het gevolg is van het handelen of nalaten van door Mind in Geboorte ingeschakelde derden is Mind in Geboorte uitsluitend aansprakelijk als die aansprakelijkheid het gevolg is van onzorgvuldig handelen bij de inschakeling van deze derden.

Artikel 16: Vertrouwelijkheid

1. Door afnemer verstrekte informatie wordt door Mind in Geboorte, en/of voor Mind in Geboorte werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Mind in Geboorte conformeert zich aan de geldende privacywetgeving en aan het privacy-statement zoals opgenomen op de web-site www.mindingeboorte.nl .

Artikel 17: Vragen en klachten

1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van onderwijs en zorg worden door Mind in Geboorte beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven of mails die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Mind in Geboorte per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mind in Geboorte, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen één maand is in elk geval tijdig.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost kan de deelnemer gebruik maken van de klachtenregeling van de Vereniging Mindfulness BasedTrainers Nederland Vlaanderen: Klachtenregeling van de klachtencommissie van de VMBN betreffende het zorgaanbod MBSR/MBCT t.b.v. cliënten: https://www.vmbn.nl/wpcontent/uploads/2016/10/Klachtenregeling-VMBN-herziene-versie-10-mei-2017.pdf

Adres:
Ambtelijk secretaris Klachtencommissie VMBN
Kievit 12
3941 NL Doorn

4. Voor het geval de klacht een cursus betreft die niet gerekend kan worden tot de scope van de klachtencommissie VMBN kan in gekozen worden voor behandeling van de klachtencommissie van de KNOV dan wel van een in onderling overleg aan te zoeken klachtencommissie die voldoet aan de algemene eisen die in Nederland gesteld worden aan behoorlijke klachtenbehandeling.

5. Het oordeel van de klachtencommissie  als bedoeld in lid 3 of 4 is voor Mind in Geboorte bindend.

6. Alle klachten worden door Mind in Geboorte vertrouwelijk behandeld. Mind in
Geboorte houdt een deugdelijke registratie van de klachten en de wijze van afhandeling bij. De dossiers m.b.t. de klachten worden voor een periode van twee jaar bewaard. Na deze periode worden in ieder geval de persoonsgegevens uit de dossiers verwijderd.

Artikel 18: Wijziging

Mind in Geboorte behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden
periodiek te wijzigen. Nieuwe versies zullen van toepassing zijn op overeenkomsten die worden aangegaan nadat de wijzigingen publiek toegankelijk zijn gemaakt via de website van Mind in Geboorte, www.mindingeboorte.nl

Bijlage

1

Ethische gedragscode van de VMBN
Introductie

Het doel van de Ethische Gedrags Code (EGC) is het onder woorden brengen van de waarden die richtinggevend zijn in het functioneren van een mindfulnesstrainer en deze waarden kunnen dienen als leidraad voor het professioneel functioneren.
De EGC biedt mindfulnesstrainers uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen tijdens de uitoefening van hun beroep, met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen waarmee zij werken.
De vraag of iemand wel of niet correct handelt, kan echter nooit door toepassing van deze EGC alleen beantwoord worden. De EGC biedt geen bescherming tegen rechtsvervolging aan wie zich strikt aan de letter ervan houdt, net zo min als iemand alleen op grond van overtreden van het gestelde in de EGC juridisch strafbaar gesteld kan worden. Het zich gehouden hebben aan of het overtreden
hebben van deze EGC kan daarentegen wel als argument in juridische procedures aangevoerd worden, en, afhankelijk van de omstandigheden, als ontlastende dan wel belastende factor meegewogen worden in de oordeelsvorming.
In geval van overtreding kan een cliënt of opdrachtgever contact opnemen met de VMBN, waarna de klachtencommissie een klachtenprocedure zal instellen.

Definities

Mindfulnesstrainer, verder aangeduid als ‘trainer’, lid van de VMBN: iemand die een mindfulness training geeft en/of alle andere mindfulness gerelateerde activiteiten aan individuen of groepen; in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet.
Deelnemer: iemand die getraind wordt, door een gecertificeerde trainer lid van de VMBN.
Opdrachtgever: een functionaris die handelt namens een organisatie die mindfulness trainingen aan haar werknemers of cliënten wil aan bieden en daartoe een opdracht verstrekt.

Verklaring

Iedere trainer die lid is van de VMBN, verklaart zich vrijwillig en volledig te houden aan de EGC die op
de volgende pagina’s wordt weergegeven.
De ECG telt vier paragrafen:
1. Respect
2. Integriteit
3. Verantwoordelijkheid
4. Professionaliteit

§ 1 Respect


Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van waarden in het algemeen en iemands persoonlijke en menselijke waardigheid in het bijzonder. Een mindfulness trainer brengt dit tot uitdrukking door onderstaande gedragsregels na te leven:
1.1 Hij/zij benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig.
1.2 Hij/zij laat zijn deelnemers de ruimte om eigen beslissingen te nemen
1.3 Hij/zij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de deelnemer.
1.4 Hij/zij bewaart ideologische neutraliteit en onthoudt zich van politieke, ideologische of religieuze indoctrinaties. Hij/zij is wel bereid op gerichte vragen van (potentiële) deelnemers betreffende de achtergrond van de eigen beoefening eerlijk antwoord te geven.
1.5 Een seksuele relatie tussen trainer en deelnemer is nooit passend. Ook is iedere toespeling op een toekomstige romantische of seksuele relatie gedurende de training ongepast.
1.6 Hij/zij dient zich vóór aanvang van de training of overeenkomst ervan te vergewissen, als er sprake is van een externe opdrachtgever, dat zowel de opdrachtgever als de deelnemer(s) over dezelfde informatie beschikken voor wat betreft doel en opzet van de training of overeenkomst en de voorgenomen werkwijze. De opdracht kan slechts doorgang vinden als over doel en opzet tussen hen overeenstemming bestaat. Bij wijziging van de situatie of van de opdracht dient de trainer tot hernieuwde afspraken te komen.

§ 2 Integriteit

De trainer streeft naar integriteit in zijn/haar beroepsuitoefening. In zijn/haar handelen, betoont de trainer eerlijkheid, betrouwbaarheid, gelijkwaardigheid en openheid tegenover de deelnemer.
2.1 De trainer baseert zijn/haar handelen op de 7 principes van mindfulness: niet-oordelen, geduld, beginners mind, vertrouwen, niet streven, accepteren en loslaten.
2.2 Hij/zij is eerlijk en oprecht in informatie verstrekking en in het contact.
2.3 Hij/zij laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan.
2.4 Hoewel hij/zij zelfbewust optreedt en handelt, dringt hij/zij zich nergens op de voorgrond en blijft hij/zij bescheiden.
2.5 In situaties waarin hij/zij met de deelnemer of anderen van mening verschilt, of waarin compromissen gesloten moeten worden, blijft hij/zij redelijk en schappelijk en houdt hij/zij de dialoog open.
2.6 Hij/zij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de deelnemer die hij/zij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart de deelnemer van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van data.

3

§ 3 Verantwoordelijkheid

De trainer baseert zijn/haar relatie met de deelnemer op gelijkwaardigheid en is zich tegelijkertijd bewust van de asymmetrische relatie tussen hem/haar en de deelnemer(s). Deze asymmetrie is te wijten aan het feit dat de trainer ervaring en expertise heeft in het leven in aandacht en deze vaardigheid vervolgens gebruikt om deelnemers te helpen bij het ontwikkelen van hun eigen mindfulness praktijk. Vanuit deze rolverdeling is de bijzondere verantwoordelijkheid van de trainer om deze ongelijkheid te onderkennen en er voor te zorgen dat de asymmetrie alleen op dit terrein van het leven in het spel komt. Evenzo is het de verantwoordelijkheid van de trainer om geen gebruik te maken van de machtsongelijkheid om zo materieel of immaterieel voordeel te behalen.
Dat hij/zij op verantwoorde wijze traint, bewijst een trainer door zich aan volgende gedragsregels te houden:
3.1 Hij/zij onderkent de macht die inherent is aan zijn/haar positie en beseft dat hij/zij zowel bewust, als onbewust grote invloed uit kan oefenen op de deelnemer en mogelijk ook op derden.
3.2 Hij/zij kent zowel de beperkingen van zijn/haar beroep als de grenzen van zijn/haar persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat hij/zij geen van beide overschrijdt.
3.3. Als de wens tot deelname en het werken aan bepaalde doelen van de deelnemer niet overeenkomen met wat van een mindfulnesstraining verwacht mag worden, informeert de trainer de deelnemer hierover en verwijst hij/zij waar mogelijk naar andere hulpverleners die de deelnemer kunnen ondersteunen.
3.4 Hij/zij is zich bewust dat zijn/haar mindfulness beoefening ook zijn/haar gedrag omvat naar andere mindfulnesstrainers. Naast een waarderende grondhouding, betekent dit voor een trainer dat hij/zij, indien nodig, alles zal doen om potentiële en bestaande conflicten direct en constructief aan te pakken. Ook betekent dit dat een trainer zich onthoudt van concurrerende strategieën die het
belang van collega trainers kunnen schaden.
3.5 Hij/zij onttrekt zich niet aan de behandeling van de VMBN klachtenprocedure als die tegen
hem/haar wordt ingesteld.


§ 4 Professionaliteit

Een trainer streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit in zijn/haar beroepsuitoefening. Hij/zij neemt de grenzen van zijn/haar deskundigheid in acht en de beperkingen van zijn/haar ervaring. Hij/zij biedt alleen diensten aan en gebruikt alleen methoden en technieken waarvoor hij/zij door opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd.
4.1 Hij/zij verbindt zich aan het onderhouden van de eigen mindfulnessbeoefening en het met regelmaat volgen van bijscholing, supervisie of intervisie. Hij/zij stelt zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het veld.
4.2 Hij/zij heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of heeft op andere wijze gezorgd dat eventuele schaden waar hij/zij als trainer op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt zijn, bijvoorbeeld door goede algemene voorwaarden.

4
4.3 Voorafgaande aan de training stelt de trainer de deelnemer in staat om zelf te bepalen of de training aansluit bij zijn/haar behoeften en verwachtingen. Hij/zij informeert de deelnemer over de kosten, de inhoud, de methoden en verwachtingen m.b.t. huiswerk en over de mogelijke effecten.
4.4 Hij/zij informeert desgevraagd welke opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties hij/zij heeft en welke methoden en stijl hij/zij (voornamelijk) gebruikt bij training.
4.5 Hij/zij maakt onderscheid tussen een trainingsrelatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie. Hij/zij waakt voor het optreden van belangenverstrengeling.
Bij dreigende vermenging van relaties zal hij/zij óf de trainingsrelatie beëindigen, dan wel de andere relatie opschorten.
4.7 Hij/zij is collegiaal richting andere mindfulness trainers, en is bereid mee te werken aan voortgaande professionalisering van het beroep en het optimaliseren van het imago.

Algemene voorwaarden in PDF formaat